در خانه پدر خود بنشینید ونفقه ومهریه بگیرید:                                                           ماده 1085 قانون مدنی :زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .                                                                                                                           طبق این ماده زن بلافاصله بعد از عقد می تواند از ایفای وظایف زناشویی خودداری نماید وانرا مشروط بر پرداخت  تمام  مهریه از طرف زوج نماید که در این مدت  نفقه او نیز باید پرداخت گردد.البته به شروط ذیل:                                                                                                                                      1: مهریه حال باشد :یعنی الان محق به گرفتن مهریه باشد ولی اگر مهریه به صورت عندالاستطاعه باشد یا مهریه در ضمن عقد تقسیط شده باشد یا زمان خاصی برای پرداخت ان ذکر شده باشد این ماده شامل ایشان نمی گردد.                                                               2:زوجه حاضر به تمکین باشد ولی مشروط به دریافت مهریه.ولی اگر زوجه حاضر به تمکین نباشد نفقه به اوتعلق  نمیگیرد.                                                                       3:زوجه قبل از اقدام به استفاده از حق حبس  به میل خود تمکین نکرده باشد والا مشمول این ماده نمی شود